Logo: An Seotal

business
gnothachas
n(m)
business - gnothachais scbusinesses - gnothachasan iom
business management manaidseadh gnothachais
business district sgìre-gnothachais
business people luchd-gnothachais
business studies eòlas gnothachais
business park pàirc gnothachais
people in society, economy and business daoine ann an co-chomann, eaconamaidh agus gnothachas
business analyst neach-anailis gnothachais
business development manager manaidsear leasachadh gnothachais
business systems analyst neach-anailis siostaman gnothachais
business systems specialist eòlaiche siostaman gnothachais
business transformation manager manaidsear cruth-atharrachadh gnothachais
Central Business District (CBD) Prìomh Sgìre-gnothachais (CBD)
Dean of the Faculty of Business and Leisure Deadhan Facaltaidh Gnothachais agus Chur-seachadan
faculty officer, business and leisure oifigear facaltaidh, gnothachas agus cur-seachadan
PA to the Dean of Business and Leisure PA Deadhan Gnothachais agus Chur-seachadan
Cuspair: Eòlas Gnothachais
Business Studies
Eòlas Gnothachais
n(m)
Business Studies - Eòlas Gnothachais sc
Business Studies course cùrsa Eòlas Gnothachais
Cuspair: Eòlas Gnothachais
commercial
coimeirsealta
adj
commercial developments leasachaidhean coimeirsealta
commercial arable farming tuathanachas àitich coimeirsealta
commercial forestry coilltearachd choimeirsealta
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
corporate
corporra
adj
corprate services seirbheisean corparra
Cuspair: Eòlas Gnothachais
development
leasachadh
n(m)
development - leasachaidh scdevelopments - leasachaidhean iom
opportunities for personal development cothroman airson leasachadh pearsanta
personal development leasachadh pearsanta
staff development leasachadh luchd-obrach
line of development loidhne leasachaidh
scientific developments leasachaidhean saidheansail
business development manager manaidsear leasachadh gnothachais
sustainable development leasachadh seasmhach
sustainable development education foghlam leasachadh seasmhach
Continuing Professional Development (CPD) Leasachadh Proifeiseanta Leantainneach
development accountant cunntasair leasachaidh
development manager manaidsear leasachaidh
development officer oifigear leasachaidh
director of development stiùiriche leasachaidh
commercial developments leasachaidhean coimeirsealta
economic development leasachadh eaconamach
Cuspair: CoitcheannEòlas Gnothachais
economic
eaconamach
adj
economic geology geòlas eaconamach
economic development leasachadh eaconamach
economic indicator taisbeanair eaconamach
Cuspair: CoitcheannEòlas Gnothachais
economics
eaconomas
n(m)
economics - eaconomais sceconomics - eaconomas iom
home economics eaconomas dachaigh
economics of land and energy eaconamas talmhainn agus lùtha
financial economics eaconamas ionmhasail
international economics eaconamas eadar-nàiseanta
labour economics eaconamas obrach
Cuspair: CoitcheannEòlas Gnothachais
export
às-mhalairt
n(f) / n
export - às-mhalairt sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
export
às-mhalairt
vb
Scotland exports fish bidh Alba ag às-mhalairt iasg
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
export(s)
mach-bhathar
n(m) / n
export - mach-bhathair sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
import(s)
steach-bhathar
n(m) / n
import - steach-bhathair sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
policy
poileasaidh
n(m)
policy - poileasaidh scpolicies - poileasaidhean iom
policy documents sgrìobhainnean poileasaidh
cookies policy poileasaidh chriomagan
copyright policy poileasaidh chòraichean
privacy policy poileasaidh prìobhaideachd
public policy issues cùisean poileasaidh poblach
public policy poileasaidh poblach
comprehensive policy poileasaidh coitcheann
fixed term policy poileasaidh ùine-shuidhichte
third party policy poileasaidh treas-partaidh
Common Agricultural Policy (CAP) Poileasaidh Coitcheann an Àiteachais (CAP)
Cuspair: Eòlas GnothachaisCoitcheann